8 English 7 ...ועוד 6 תערוכות 5 קשר 4
7 הלומדים 6 ההוראה הסדנאות
4 Hagit Shahal Workshop
1 1 1
doris
1 1

תערוכות של תלמידי הסטודיו של חגית שחל"בראשית היה דובון"
ספטמבר 2006, תערוכת תלמידים בגלריה פרסטו בתל אביב

"הפלטה שלי"
אוגוסט-סםטמבר 2008, תערוכת תלמידים בגלריה נובלה בהרצליה

"שלושה עשר צבעים"
אוגוסט 2009, תערוכת תלמידים בגלריה מבט בתל אביב

"כל שני ורביעי"
יולי 2011, תערוכת תלמידים בתיאטרון גבעתיים

"מולטיפוקל - רואים קרוב"
"מולטיפוקל - רואים רחוק"